Adatvédelmi tájékoztató

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Tájékoztatónkat a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készítettük.

 

Társaságunk mint adatkezelő

Cégnév: FEMALÁ SOLAR PARTNERS Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Cégjegyzékszám: 13-09-209948

Adószám: 28991630-2-13

Kapcsolattartás: Fekete Martin László

E-mail cím: info@femala-solar.hu

Telefonszám: +36-70-630-3144

Weboldal megnevezése és címe: FEMALÁ SOLAR PARTNER Kft. www.femala-solar.hu

Az adatkezelési tájékoztató weboldalon elérhető: www.femala-solar.hu

 

Társaságunk a GDPR rendelet 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles, adatvédelmi szempontból elérhető az info@femala-solar.hu e-mail címen.

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe, elérhetősége: Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., tel. +36 22 78 76 74, e-mail: support@websupport.hu

 

Fogalommeghatározások

 

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

 

Alapelvek, melyeket adatkezeléseink során követünk:

 

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezelük
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, továbbá csak a szükségesre korlátozódnak
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben

 

Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz összegyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.

 

 

Adatkezelési információk

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói, ajánlatkérők.

 

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul töröljük, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levelében.

Amennyiben az adatok törlésének jogszabályi akadálya nincs, az érintett adatai törlésre kerülnek.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkavállalói.

 

Az érintett személy bármikor kérelmezheti társaságunktól mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatai további kezelése ellen, továbbá az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja az adatkezelésre adott hozzájárulását, ez viszont nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére társaságunk mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, törölje a rá vonatkozó pontatlan adatokat. Az adatok módosítását vagy törlését kérheti e-mailben, telefonon vagy levélben a megadott elérhetőségeinken.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Ha valaki szeretne weboldalunkon keresztül ajánlatot kérni társaságunktól, szükséges a kért személyes adatok megadása.

 

Kapcsolatfelvétel honlapunkon

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek a weboldal felhasználói.

 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartás céljából használt e-mail címünkre küldött levelében. Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tartó határozott idő, legfeljebb azonban a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.

Az adatokat társaságunk akkor törli, amikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön visszavonta.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre: társaságunk, társaságunk munkavállalói.

 

Az adatokat elektronikusan tároljuk.

 

A megadott személyes adatok módosítását vagy törlését kezdeményezheti e-mailben, telefonon vagy levélben a megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím az esetleges számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Ebben a tekintetben társaságunk a személyes adatok közül kezeli az érintett személy nevét, e-mail címét, telefonszámát és IP címét, az adatkezelés célja az azonosítás és a kapcsolattartás.

 

A felhasználó az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Ajánlatkérés leadása

 

Ajánlatkérés esetén az adatkezelés célja adott többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Társaságunk akkor tud ajánlatkérésének eleget tenni, ha megadja kapcsolattartási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartáshoz az esetleges számlázás miatt.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

 

A megadott személyes adatok módosítását vagy törlését kezdeményezheti e-mailben, telefonon vagy levélben a megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Ajánlatküldés

 

Az adatkezelés célja Napelem rendszer, nyílászáró, klíma és homlokzati szigetelés ajánlatkérést tartalmazó elektronikus üzenetek, információk küldése.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

 

Ha ajánlatot szeretne kapni társaságunktól, a szükséges adatokat köteles megadni, ennek elmaradása esetén nem tudunk Önnek ajánlatot küldeni.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartás céljából használt e-mail címünkre küldött levelében. Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tartó határozott idő, legfeljebb azonban a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.

Az adatokat társaságunk akkor törli, amikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön visszavonta.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre: társaságunk, társaságunk munkavállalói.

 

Az adatokat elektronikusan tároljuk.

 

A megadott személyes adatok módosítását vagy törlését kezdeményezheti e-mailben, telefonon vagy levélben a megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Ebben a tekintetben társaságunk a személyes adatok közül kezeli az érintett személy nevét, e-mail címét, telefonszámát és IP címét, az adatkezelés célja az azonosítás és a kapcsolattartás.

 

Az e-mail cím feltétlenül szükséges – mivel a kapcsolattartást szolgálja – ahhoz, hogy az Ön részére küldött ajánlat, szakmai információ rendelkezésre álljon.

 

 

 

 

Sütik (cookie-k)

 

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését. A sütik kis méretű adatfájlok, amelyet a weboldal helyez el az Ön böngészésre használt eszközén. A sütik elmentik a böngészési adatokat, így weboldalunk következő meglátogatásakor oldalunk felismeri az Ön böngészőjét és kényelmesebbé teheti az Ön számára oldalunk használatát. Emellett segíti egyes funkciók biztosítását, zavartalan működését, szolgáltatásaink biztonságának megőrzését és honlapunk továbbfejlesztését.

 

Önnek lehetősége van a sütik letiltására és a sütibeállítások módosítására. Ezt a Süti beállítások módosítása menüpont használatával teheti meg.

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A sütik tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A sütik segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

Cookie beállítások

 

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

 

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával, megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

 

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Süti beállítások módosítása menüpontban, vagy a böngészőjének Beállítások menüpontjában bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatfeldolgozók

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Websupport Magyarország Kft.

 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

Telefon: +36 22 78 76 74

 

E-mail: support@websupport.hu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden általában elvárható óvintézkedést.

A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (süti, cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, jogorvoslati lehetőségei

 

Adatvédelmi incidensek kezelése

Társaságunk tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. 

Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi. 

Általános jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Társaságunk mint adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt.

Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Társaságunk mint adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes;
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az érintett kéri;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt;
 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.

Társaságunk mint adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

 • jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
 • a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
 • egyéb törvényi rendelkezések értelmében

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására kötelezheti.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400